ЭЛЭГНИЙ С ВИРУСЫН ИДЭВХЖИЛ ТООЛОХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЛАБОРАТОРИУДЫН ЖАГСААЛТ


Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол, Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын дагуу 2018 оны элэгний С вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг 80 000-120 000 төгрөгөөр хийх гэрээг дараах эрүүл мэндийн байгууллагуудтай байгуулав. Үүнд: